การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสังคม”

ธนาคารจึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 

 

2.การบริหารงาน

 

3.การบริหารเงินงบประมาณ

 

4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

5.การส่งเสริมความโปร่งใส

 

6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

Skip to content