หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

Banner Animate

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

Rectangle 4012 2 Copy

ด้านสิ่งแวดล้อม (E)

  • พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน
Rectangle 4012 Copy

ด้านสังคม (S)

  • ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบริการทาง การเงิน และการให้ความรู้ทางการเงินกับ กลุ่มลูกค้าฐานรากหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
Rectangle 4012 1 3

ด้าน ธรรมาภิบาล (G)

  • ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

Col 1

การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Col 2

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

Col 3

การแสดงความรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

65 1

 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565

INFINITE PATHWAY TO SUSTAINABILITY

ก้าวต่อไปเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

55 รางวัลเกียรติยศ
เป็นรางวัลระดับ International ถึง 13 รางวัล

Award

ข่าวสารและกิจกรรม

Skip to content