วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์

ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)  
(1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร  
– ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) การให้บริการชำระสินเชื่อ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การให้บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(5) การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo MyCash ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(6) การให้บริการขอตรวจเครดิตบูโร  
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาทต่อรายการ
– รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 200 บาทต่อรายการ
(7) การให้บริการ dStatement (บริการรับส่งข้อมูลรายการธุรกรรมบัญชีเงินฝากธนาคาร) ผ่าน NDID Platform 75 บาทต่อบัญชี
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครใช้บริการ
(1.1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,000 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมรายปี
2,000 บาท
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non – Financial)
(2.1) ตรวจสอบสรุปรายการบัญชี (Account Summary)
ยกเว้นให้
(2.2) ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
ยกเว้นให้
(2.3) ตรวจสอบรายการเช็ค
ยกเว้นให้
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)
(3.1) บริการโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
 (3.1.2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (3rd Party Account Fund Transfer)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.3) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.4) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)  
– ในเขตสำนักหักบัญชี
ยกเว้นให้
– ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.5) การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
รายการละ 10 บาท
(3.1.6) การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 
– ส่วนราชการ
รายการละ 5 บาท
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
รายการละ 10 บาท
(3.1.7) การโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 
– ส่วนราชการ
รายการละ  5-10  บาท  ทั้งนี้  การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
– ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
รายการละ  10-20  บาท  ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบันทึกข้อตกลงของแต่ละผู้ใช้บริการ
(3.2) บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service)

– ไม่เกิน 20,000 บาท รายการละ 25 บาท

ตั้งแต่ 20,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000บาท รายการละ 35 บาท

(3.3) บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบบาทเนต (ฺBahtnet)  
– ธนาคารผู้สั่งโอน 150 บาท
– ธนาคารผู้รับโอน 100 บาท
(3.4) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติระบบ  Bulk Payment  ภายในวันทำการเดียวกัน  (Credit Same Day) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 20 บาท ตั้งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายการละ 75 บาท และตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 200 บาท
(3.5) บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติระบบ Bulk Payment ภายในวันทำการถัดไป (Credit Next Day) ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 12 บาท
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
5. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS  
– การส่ง OTP (One Time Password)
ยกเว้นให้
– การส่งยืนยันการทำรายการ
ครั้งละ 3 บาท
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม  
1. บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับนิติบุคคล1. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) ระหว่างบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้    
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)    
(3.1) ไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นให้  
(3.2) เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท รายการละ 2 บาท  
(3.3) เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 5 บาท  
(3.4) เกินกว่า 100,000 บาท รายการละ 10 บาท  
2. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Single Credit Transfer) สำหรับนิติบุคคล ผ่านช่องทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking)    
(1) ไม่เกิน 100,000 บาท รายการละ 10 บาท  
(2) เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายการละ 15 บาท  
3. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ผ่านช่องทางบริการดังนี้    
(1) Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
(2) บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) ยกเว้นให้  
(3) บริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รายการละ 5 บาท  
4. บริการเตือนเพื่อจ่าย (Request To Pay) โดยการรับชำระค่าสินค้าและบริการ/โอนเงิน ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ดังนี้    
(1) บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay for Credit Transfer) ยกเว้นให้  
(2) บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (PromptPay Electronic Bill Payment) ยกเว้นให้  
5. บริการ MypromptQR การชำระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการผ่าน QR Code แบบร้านค้าเป็นผู้สแกน (Business Scan Consumer – B Scan C) ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ยกเว้นให้  
     

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

 

–  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

–  ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial)

 

–  สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)

–  ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)

–  การตรวจสอบรายการเช็ค

3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)

 

3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

 

– ภายในบัญชีตนเอง (Own Account Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

– บัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.2 บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.4 ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life  Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.5 ชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)

 

3.6 เติมเงิน (Top-Up)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.7 ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.8 ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS

 

– การส่ง OTP (One Time Password)

–  การส่งยืนยันการทำรายการ

ครั้งละ 3 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content