การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ฉบับ Update ล่าสุด)

  • The Government Savings Bank Act B.E.2489 (1946)(Update)

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

Skip to content