วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

บริการ GSB Corporate Internet Banking

คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยสูง สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและจำกัดสิทธิของผู้ทำรายการแต่ละระดับได้ โดยองค์กรสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงินทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร การโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน (Payroll) การโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit) การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) และการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการขององค์กร (Bill Payment) เป็นต้น โดยทำการอนุมัติรายการผ่านทาง Mobile Application ซึ่งในการทำธุรกรรมองค์กรสามารถเลือกทำรายการแบบมีผลทันที หรือ ให้มีผลในวันที่ต้องการได้ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถทำรายการโอนเงินได้ทีละหลายๆ รายการ ภายในครั้งเดียวได้

“GSB CoIB” หรือ GSB Corporate Internet Banking บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล ผู้ช่วยคนใหม่ในการบริหารจัดการทางการเงินแบบออนไลน์ จากธนาคารออมสิน

บริการนี้จะช่วยให้คุณ

 

“รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย” ในโลกการเงินยุคดิจิทัล ด้วยบริการ GSB CoIB

S 20340800

S 20340802

 

บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non Financial)

สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบสามารถแสดงข้อมูลบัญชีในรูปแบบกราฟได้แบบทันที (Real Time) และสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ CSV File เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและบริหารจัดการการเงินขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ GSB Corporate Internet Banking ขององค์กร รวมถึงการแสดงบัญชีขององค์กรในเครือ
 • ตรวจสอบข้อมูลสรุปรายการบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบรายการสถานะเช็ค

บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial)

สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ด้วยการกำหนดสิทธิในการทำรายการและการอนุมัติรายการ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและติดตามรายการทางการเงินได้แบบทันที (Real Time) โดยทำรายการธุรกรรมได้ 2 แบบ ดังนี้

 • การทำรายการแบบ Single Transaction เป็นการทำรายการผ่านระบบ GSB Corporate Internet Banking ทีละรายการ
 • การทำรายการแบบ Bulk Transaction เป็นการโอนเงินรายย่อยแบบหลายรายการ โดยสั่งโอนเงินจากบัญชีของธนาคารออมสิน ขององค์กรไปยังบัญชีผู้รับเงินธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นได้

การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้

 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Funds Transfer)
 • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Funds Transfer)
 • บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT Service) สามารถทารายการได้ 2 รูปแบบดังนี้
  • การโอนเงินรายย่อยทีละรายการ (Single Transation)
  • การโอนเงินทีละหลายรายการ (Bulk Transation)
 • บริการชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Payroll)
 • บริการโอนเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารออมสินอัตโนมัติ (Direct Credit)
 • บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารอัตโนมัติ ภายในวันทาการเดียวกัน (SMART Credit Same Day) และภาย ในวันทำการถัดไป (SMART Credit Next Day)
 • บริการชาระค่าสินค้าและบริการโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • บริการแจ้งเตือนผู้รับเงินปลายทาง (Notify Recipient)
 • บริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

องค์กรสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ระบบงานได้สะดวก เช่น การกำหนดวงเงินอนุมัติ การจำกัดสิทธิ์ ของผู้ทำรายการแต่ละระดับ 3 ระดับ ดังนี้

  • ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการผู้ใช้งาน ล็อค และปลดล็อครหัสผู้ใช้งานขององค์กร
  • ผู้ทำรายการ (Maker) เป็นผู้มีหน้าที่สร้างรายการการโอนเงิน หรือรายการอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินรายการด้านการเงิน (Financial Transaction)
  • ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) เป็นผู้มีหน้าที่อนุมัติรายการด้านการเงิน (Financial Transaction) ซึ่งสามารถอนุมัติรายการผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile Application ได้
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับซองรหัสแจ้งรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางไปรษณีย์
 • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคาร gsbweb.clicknext.com เลือกบริการ GSB Corporate Internet Banking หรือ https://corporate.gsb.or.th
 • การเข้าใช้บริการครั้งแรก โดยเลือกที่เมนู “การเข้าใช้งานครั้งแรก” และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  (1) ผู้ใช้บริการระบุข้อมูลรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นกดขอปุ่ม Request T-PIN เพื่อขอรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ระบบจะส่งรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) ให้ทาง SMS
  (2) นำรหัสในการเข้าใช้งานครั้งแรก (T-PIN) มากรอกในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”
  (3) ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนด รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) คำถามช่วยจำและคำตอบช่วยจำ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอทำรายการสำเร็จ
 • ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสองค์กร (Company ID) รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กรอกลงในช่องรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

องค์กรสามารถยื่นความจำนงขอใช้บริการดังกล่าว โดยกรอก ใบคำขอใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามฯ และจัดส่งไปยังธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 1115
อีเมล์ : [email protected]
ที่อยู่ : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content