วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ฝากทั่วไป 100 บาทต่อชุด
ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ ยกเว้นให้

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) 10 บาทต่อรายการ
2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน)  
(1) ธนาคารเดียวกัน 5 บาทต่อรายการ
(2) ต่างธนาคาร 10 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission)  
 (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
 
(2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (2.2) ในกรณีอื่น ๆ 1,000 บาท ต่อฉบับ
(3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C)  
(3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee) ร้อยละ 2.50 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
(3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) USD50 (หรือเทียบเท่า)
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee) ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order) 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย 500 บาท ต่อฉบับ
(7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection)  
(7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท)
(7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee) ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items) USD100 ต่อฉบับ
2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export)  
(1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission) 800 บาท ต่อฉบับ
(3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) USD75 ต่อฉบับ
(4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission)  
(4.1) Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
(4.2) With Substitution ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission)  
(5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน  
 – Without Substitution ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
 – With Substitution
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
(5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ 500 บาท ต่อฉบับ
(6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C) ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee) USD75 ต่อฉบับ
(8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee)  
(9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee)  
(10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท
(10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75)
(10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
 
– Negotiation Fee USD50
– Commission in Lieu of Exchange ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20)
(11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)  
(11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer) 800 บาท ต่อฉบับ
(11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50)
(12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission) 500 บาท ต่อฉบับ
(13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
(14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee) 1,000 บาท ต่อฉบับ
(15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน) 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
(16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking)  
(16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 1,000 บาท
(16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection) 800 บาท
3. บริการอื่น ๆ  
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์  
(1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
– MT 700 1,000 บาท ต่อฉบับ
– MT 701 400 บาท ต่อฉบับ
(1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต 400 บาท ต่อครั้ง
(1.3) กรณีอื่น ๆ 400 บาท ต่อครั้ง
(2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges) ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง
(3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
(4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป 500 บาท ต่อฉบับ
(5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร
(6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์ เรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครการใช้บริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ  
(1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
(2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(3) กรณีหลักประกันตาม (1) และ (2) เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(4) กรณียกเลิกไม่รับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ขอให้ธนาคารทำการอาวัล/รับรอง ค่าบริการ ฉบับละ 500 บาท
(5) กรณีตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ครบกำหนด และไม่มีผู้ทรงนำตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน มายื่นขอขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมปรับการไม่นำส่งคืนต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ครบกำหนด ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน
ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋วเงินต้องเสียค่าอากรแสตมป์บนตั๋วเงินและสัญญาคู่ฉบับ ในอัตราตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท

หมายเหตุ
– เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. สำหรับหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือการยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือหนังสือค้ำประกันผลงาน (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. สำหรับหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee/Security)  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน ร้อยละ 1.25 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3. กรณีไม่นำต้นฉบับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุคืนแก่ธนาคาร คิดในอัตราสูงสุด ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการออกหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 33 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย ฉบับละ 50 บาท
2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน ฉบับละ 50 บาท
5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด ฉบับละ 20 บาท
6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก รายการละ 10 บาท
(1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน รายการละ 10 บาท
(2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน  

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
สมุดฝากเงินออมสิน เล่มละ 10 บาท
สลากออมสินพิเศษ ฉบับละ 10 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Thum Metaverse 1200

ออมสินเมตาเวิร์ส ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์สประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,people,dancing,in,night,club

ปาร์ตี้อย่างไรให้ร่างไม่พัง เคล็ดลับดูแลสุขภาพสำหรับคนดื่มหนัก

รู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าดื่มหนัก คนรักการปาร์ตี้ควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ดื่มหนักเกินไปจนส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Couple,visit,wedding,studio,to,choose,their,wedding,costume,,a

แต่งงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ วางแผนเก็บเงินอย่างไรดี

อยากแต่งงานจะสร้างความพร้อมทางการเงินอย่างไรให้เก็บเงินได้ไว เพื่อจัดงานในฝันและความรักที่สุขสมหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Young,happy,excited,asian,business,woman,entrepreneur,winner,standing,on

7 นิสัยเล็กๆ ที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัว

ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนโชคดี ด้วยวิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นคนที่มองเห็นโอกาส เปิดใจกว้าง และมองโลกในแง่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Cheerful,asian,woman,holding,credit,card,ready,to,travel,,tourism

ไปเที่ยวต่างประเทศ ควรทำบัตรเครดิตดีไหม

บัตรเครดิตช่วยให้การเที่ยวต่างประเทศสะดวกคล่องตัวได้มากกว่าอย่างไร ทำไมการมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลกจึงคุ้มค่ามากกว่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1458778535

วางแผนซื้อรถยนต์คันแรก อะไรบ้างที่ต้องรู้เพื่อการเงินที่ดี

จะซื้อรถสักคันต้องใช้เงินเท่าไหร่ นอกจากค่ารถยังต้องเสียค่าอะไรอีกบ้าง อยากเป็นเจ้าของรถสักคันต้องวางแผนอย่างไรเพื่อการเงินที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 604365356

ทางออกของมนุษย์เงินเดือนในยุคเงินเฟ้อเกินต้าน

เงินเฟ้อขึ้นต่อเนื่อง มนุษย์เงินเดือนจะรับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างไรให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1939728814

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานที่ไม่เฮลตี้

ทำงานหนักจนเกินไหวย่อมไม่ดีกับสุขภาพกายและใจของคนวัยทำงาน หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โรคภัยถามหา รู้ทันปัญหาสุขภาพเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความ

อยากมีการเงินดีไม่จำเป็นต้องเครียด เพียงรู้จักวางแผน

วางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการเงินดี มีเกราะป้องกันความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content