บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

สบายใจ 731

Gsb บัตรสบายใจ 1040x1040 Px Women

 

เจ็บแค่ไหน รายได้ไม่สะดุด ปักหมุดที่ บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ

ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเพียงวันละ 0.82 บาท

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

 1. ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และร้านค้านั้นรับบัตรหรือทำรายการออนไลน์ (เมื่อธนาคารเปิดให้บริการ e-Commerce แล้ว) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
 2. การทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือ ADM – Recycle
  • ถอนเงิน 10 ครั้ง จำนวนเงินสูงสุด/วัน 200,000 บาท
  • โอนเงินภายในบัตร (บุคคลเดียวกัน) 10 ครั้ง จำนวนเงินสูงสุด/วัน 200,000 บาท
  • โอนเงินภายในธนาคาร ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
  • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ไม่จำกัด จำนวนเงินสูงสุด/วัน 100,000 บาท
  • สอบถามยอดคงเหลือ ไม่จำกัด
  • การทำรายการฝากเงินที่เครื่อง ADM ฝากเงินสดธนบัตรมูลค่า 100, 500 และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการฝากผ่านเครื่อง ADM ธนาคารออมสิน

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 • จากอุบัติเหตุทั่วไป 50,000 บาท
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป)  50,000 บาท
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 30,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
 • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 บาท
 • จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (ขยายฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)    สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  200/วัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

ครั้งละ 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัครและคุ้มครองต่อเนื่องทุกปีเมื่อธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีได้

เงื่อนไขความคุ้มครอง

สงวนสิทธิ์คุ้มครองวงเงินสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อรายเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครอง เงื่อนไข รายละเอียด ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ของ บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ลูกค้า 1 ราย สมัครใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ได้ 1 บัตร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันอุบัติเหตุ

ธนาคารฯ หรือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ และต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร ทำให้ไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ระยะวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะสามารถกระทำได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากวันที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ โดยจะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นกับ บริษัทฯ ไว้ก่อนแล้วถึงการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ แต่ยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิน 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายหลังสิ้นสุดสัญญาการประกันภัยจะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุสัญญากรมธรรม์

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 299 บาท
 • ค่าออกบัตรทดแทน 100 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร
 • ไม่เป็นบุคคลพิการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ณ วันที่ขอสมัครบัตร
 • ผู้ขอใช้บัตร 1 ราย สมัครบัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ ได้ 1 บัตร

เอกสารการสมัครบัตร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

 • แบบฟอรมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ บมจ.ทิพยประกันภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรศพ (ดูสาเหตุการตาย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ตาย)
 • สำเนาบันทึกประจำวัน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เอกสารคำขอใช้บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ และได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

แชร์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์

บัตรออมสินเดบิต สมาร์ทแคร์ ถึงต้องหยุดงานถึงต้องหยุดขาย ชีวิต ก็ยังเบิกบานได้

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
แลกสลากออนไลน์ 2565 Final 2 Creat 222

GSB Reward Point แลกสลากออมสินพิเศษดิจิทัล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ใช้ GSB Reward Point 1000 คะแนน แลก สลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท (*แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน 10 หน่วย มูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

สิทธิพิเศษข้อมูลเพิ่มเติม
Skip to content