การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  • แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เกี่ยวกับการประพฤติตนทางจริยธรรม

  • คณะทำงานขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาทางจริยธรรม

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2566

  • การขับเคลื่อนจริยธรรม ธนาคารออมสินปี 2566

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2566

  • รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรของธนาคารออมสิน

  • คู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ปี 2565

Skip to content