การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร

นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร

  • แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2566 – 2570

  • แผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ปี 2565-2569

  • นโยบายด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม ปี 2565

  • นโยบาย และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ ปี 2566-2570

  • แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2565 – 2569

  • แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565-2569

  • แผนปฏิบัติงานด้านจัดการนวัตกรรม ประจำปี 2564

  • นโยบายด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม

Skip to content