banner banner
หน้าหลัก > สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน

สำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตรวจเยี่ยมธนาคารออมสิน

16 ส.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นำโดยคุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคุณพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Site Visit) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content