Reopen

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือเป็น  Supply Chain  ของโรงแรม  และ/หรือ กิจการร้านอาหาร และ/หรือกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • มีกำไรอย่างน้อย1ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ
 • ประวัติการชำระหนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

– มีประวัติการผ่อนชำระปกติ ปัจจุบันสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
– มีประวัติค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ปัจจุบันสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
– กรณีมีประวัติเป็น NPLs กำหนด ดังนี้
– กรณีเคยเป็น NPLs และไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปัจจุบันได้จ่ายชำระหนี้สถานะบัญชีเป็นปกติ
– กรณีเคยเป็น NPLs และปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องผ่อนชำระหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีหนี้ค้างชำระตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ

 • ไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ
 • ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

 • เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องอบผ้า  เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ฯลฯ และ/หรือ ลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเดิม
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ยกเว้น การลงทุนในที่ดินเปล่าที่ไม่มีการก่อสร้าง

 1.  
 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)
 • วงเงินรวม 3,000  ล้านบาท
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้  วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และใช้ บสย.ค้ำประกันเพิ่มเติม
ปีที่ 1 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป

MLR ต่อปี

MLR+1.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ออมสิน เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกรณีสินเชื่อธุรกิจและ SMEs

 • กรณี ขอกู้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • กรณี ขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

 

 • หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
  • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
  • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
  • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด
 • ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) เท่ากับร้อยละ 1.50 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า    5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ