วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงานเป็นความผิดทางกฏหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครมีจงใจปกปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันทีโดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น

พนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับธนาคารออมสินเพื่ออนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย โทร 02 299 8000 ต่อ 030211 – 12 และ 030221

คลิกดูรายละเอียด

ตัวแทนขาย

ร่วมเป็นตัวแทนขายกับธนาคารออมสิน เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า พร้อมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินแก่ผู้ซื้อรายย่อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 299 8000 ต่อ 211117 หรือ 061 7469993

หมายเหตุ 

กรณีตัวแทนขายผ่านการคัดเลือก จะได้รับการอบรมให้ความรู้จากธนาคารต่อไป

คลิกดูรายละเอียด

นักศึกษาฝึกงาน

ธนาคารออมสิน เปิดรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายในประเทศ เข้ารับการฝึกงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02-299-8000 ต่อ 040348 – 9 

คลิกดูรายละเอียด
Skip to content