banner banner
หน้าหลัก > ติดต่อเรา > ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร > ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน คือ สถานที่ที่ธนาคารฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของธนาคารฯ ที่เปิดเผยได้ สำหรับให้ประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานข้อมูล กับหน่วยงานภายในให้ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ก่อนแล้ว

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า…
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น .. เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือ ส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 9 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหา ตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสาร ของราชการได้อย่างสะดวก สมควร ตามกำลังบุคลากร และงบประมาณที่มีโดยต้องเป็นสถานที่ที่สะดวกตามสมควร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน ณ อาคาร 2 ชั้น G (อาคารสลาก) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บรรยากาศภายในงานมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน มาร่วมงานและแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจ เชิญติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-8000 หรือ Call Center 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ได้อย่างกว้างขวางตามระบอบประชาธิปไตย
 • เพื่อให้ประชาชนสามารถจะแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริม ความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยกเว้นข้อมูลที่หาก เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน
 • เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ทำให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในการปกปักรักษาประโยชน์ของตน เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ไม่ว่าสื่อความหมายนั้นจะทำได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือผ่านวิธีการใด ๆ ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือแผนผัง แผนที่ ภาพ ฟิล์ม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

ข้อมูลทั่วไป | ธุรกิจบริการเพื่อสังคม | นิติกรรมสัญญาและคดี | กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ | นโยบายและแผนงาน ผลการดำเนินงาน | บริหารงานบุคคล | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ข้อมูลส่วนบุคคล | เอกสารทางวิชาการ | ทรัพย์สิน | อื่น ๆ

 • สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
 • สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและที่จัดไว้ให้เข้าตรวจดู หรือค้นคว้า
 • สิทธิที่จะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจด
 • สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ ฯลฯ เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือจัดหาให้แก่ตนหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ หรือปฏิบัติงานล่าช้า ต่อคณะกรรมการ กบส.ได้
 • สิทธิในการอุทธรณ์ ถ้าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียโดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 • แสดงความจำนงต่อพนักงานประจำศูนย์ฯ
 • กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ (ยกเว้นการขอเอกสารประชาสัมพันธ์) โดยระบุประเภทการขอรับบริการ
 • เพื่อ – ตรวจดู – ขอสำเนา – ศึกษาค้นคว้า – ขอสำเนาที่มีผู้รับรอง
 • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
 • กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนสามารถขอสำเนาข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ ด้วยวาจา หรือโทรสาร ก็ได้
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนบริหารช่องทางลูกค้าสัมพันธ์
 • หน่วยบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสินและคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน (กบส.)

GSB Contact Center 1115
แฟกซ์ : 02-299-8533
e-mail : [email protected]

Skip to content