วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > การกำกับดูแลกิจการธนาคาร > มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต

  • ประกาศเจตจำนงสุจริต

  • ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)

  • นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562

Skip to content