วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > การกำกับดูแลกิจการธนาคาร > กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

  • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

Skip to content