บัตรเครดิตออมสิน ใจดี เติมน้ำมันฟรี 500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ธ.ค. 2566

แชร์

Thumb บัตรเครดิตออมสิน ใจดี เติมน้ำมันฟรี

Gsb บัตรน้ำมัน Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่บัตรอนุมัติ จำกัด 500 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2566

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ผู้ที่สมัครใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2566 (ทั้งนี้ การส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องได้รับการอนุมัติบัตรภายในวันที่ 12 มกราคม 2567) และใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรเท่านั้น
 • กิจกรรมนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน หรือเคยมีบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยกเลิก
 • จำกัดการรับ Give Voucher ของผู้ถือบัตร 1 คน/ 1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลากิจกรรม และจำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะคำนวณเฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมมาคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรหลัก
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม จะไม่นับรวม หมวดประกัน รายการประเภทเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท รายการซื้อหน่วยลงทุนและกองทุนต่าง ๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai On call By GSB) ทุกช่องทาง
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดนี้ จะยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) แล้วเท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วัน นับถัดจากเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น เช่น ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขภายในเดือนสิงหาคม 2566 จะจัดส่งของสมนาคุณให้ภายในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจสอบพบว่า
ผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรเครดิตควรเก็บเซลล์สลิป ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน ของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้ และธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรสมนาคุณดังกล่าว เป็นไปตามที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์