เงินติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณ

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แชร์

สินเชื่อเพื่อคุณ731x631

 

 

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 • วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย
 • ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

จำนวนเงินให้กู้ :

สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

อาชีพ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก ลูกค้าใหม่
ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่เกิน 20,000 บาท
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

 • สูงสุด 2 ปี (24 งวด)

 

คุณสมบัติผู้กู้ :

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
 • ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน :

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ :

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)

กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก
วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนชำระ 24 งวด (บาท)
8,000 390
10,000 485
15,000 730
20,000 970
25,000 1,250
30,000 1,500

หมายเหตุ :

 • ตารางเงินงวดข้างต้นเป็นค่าประเมินการเบื้องต้นเท่านั้น
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาชำระรายงวดให้ตรงเวลาที่กำหนด หากชำระก่อนกำหนดอาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนด จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้
 • เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน gsbweb.clicknext.com และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

 


แชร์